Nối Kết-Links  
 
 
This website used Unicode
fonts.Click here to download.

  

Lớp Thần Học Online - Các Phép Bí Tích
do LM Giuse Phạm Quốc Văn
Xin qúy vị nhấn vào tài liệu dưới để xem videoI. Bí Tích Tổng Quát

Bài 1: Bí tích là gì ?
Bài 1: Bí tích là gì ?
Bài 2: Đức Kitô là Bí tích nguyên thủy
Bài 2: Đức Kitô là Bí tích nguyên thủy
Bài 3: Chúa Kitô thiết lập các Bí tích
Bài 3: Chúa Kitô thiết lập các Bí tích
Bài 4: Giáo hội là Bí tích cứu độ phổ quát
Bài 4: Giáo hội là Bí tích cứu độ phổ quát
Bài 5: Cử hành Bí tích nơi cộng đoàn tiên khởi
Bài 5: Cử hành Bí tích nơi cộng đoàn tiên khởi
Bài 6: Quan niệm về Bí tích theo dòng thời gian
Bài 6: Quan niệm về Bí tích theo dòng thời gian
Bài 7: Tác nhân chủ yếu của các Bí tích
Bài 7: Tác nhân chủ yếu của các Bí tích
Bài 8: Người cử hành và người lãnh nhận các Bí tích
Bài 8: Người cử hành và người lãnh nhận các Bí tích
Bài 9: Ơn thánh và ấn tích của Bí tích
Bài 9: Ơn thánh và ấn tích của Bí tích
Bài 10: Thẩm quyền của Giáo hội đối với các Bí tích
Bài 10: Thẩm quyền của Giáo hội đối với các Bí tích

II. Bí Tích Chuyên Biệt

A. Bí Tích Rửa Tội

Bài 1: Tầm quan trọng của Bí tích Rửa tội
Bài 1: Tầm quan trọng của Bí tích Rửa tội
Bài 2: Tội nguyên tổ và ơn công chính hóa
Bài 2: Tội nguyên tổ và ơn công chính hóa
Bài 3: Những hình ảnh trong Cựu Ước tiên trưng về Bí tích Thánh Tẩy
Bài 3: Những hình ảnh trong Cựu Ước tiên trưng về Bí tích Thánh Tẩy
Bài 4:  Giáo huấn của thánh Phaolô về Phép Rửa
Bài 4: Giáo huấn của thánh Phaolô về Phép Rửa
Bài 5: Phép Rửa thời Hội thánh sơ khai
Bài 5: Phép Rửa thời Hội thánh sơ khai
Bài 6: Dấu chỉ và công hiệu của BTRT
Bài 6: Dấu chỉ và công hiệu của BTRT
Bài 7: BTRT tháp nhập ta với Chúa Kitô
Bài 7: BTRT tháp nhập ta với Chúa Kitô
Bài 8: BTRT tháp nhập ta với Hội thánh Chúa Kitô
Bài 8: BTRT tháp nhập ta với Hội thánh Chúa Kitô
Bài 9: Sự cần thiết của Bí tích Thánh Tẩy
Bài 9: Sự cần thiết của Bí tích Thánh Tẩy
Bài 10: Những hình thức khác nhau của Bí tích Thánh Tẩy
Bài 10: Những hình thức khác nhau của Bí tích Thánh Tẩy
Bài 11: Việc Rửa tội cho trẻ em và số phận những trẻ chết chưa nhận phép Rửa
Bài 11: Việc Rửa tội cho trẻ em và số phận những trẻ chết chưa nhận phép Rửa
Bài 12: Thừa tác viên và thụ nhân của Bí tích Rửa Tội
Bài 12: Thừa tác viên và thụ nhân của Bí tích Rửa Tội

B. Bí Tích Thêm Sức

Bài 1: Bí tích Thêm Sức trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa
Bài 1: Bí tích Thêm Sức trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa
Bài 2: Mối tương quan giữa Bí tích Thêm Sức và Bí tích Rửa Tội
Bài 2: Mối tương quan giữa Bí tích Thêm Sức và Bí tích Rửa Tội
Bài 3: Bí tích Thêm Sức trong truyền thống giáo hội Đông Phương - Tây Phương
Bài 3: Bí tích Thêm Sức trong truyền thống giáo hội Đông Phương & Tây Phương
Bài 4: Ý nghĩa lịch sử và hiệu quả của Bí tích Thêm Sức
Bài 4: Ý nghĩa lịch sử và hiệu quả của Bí tích Thêm Sức
Bài 5: Thừa tác viên và thụ nhân của Bí tích Thêm Sức
Bài 5: Thừa tác viên và thụ nhân của Bí tích Thêm Sức

C. Bí Tích Thánh Thể

Bài 1: Từ bữa ăn tự nhiên đến bữa ăn tôn giáo
Bài 1: Từ bữa ăn tự nhiên đến bữa ăn tôn giáo
Bài 2: Bí tích Thánh Thể - Hy lễ tạ ơn và hiện diện
Bài 2: Bí tích Thánh Thể - Hy lễ tạ ơn và hiện diện
Bài 3: Từ bữa ăn tôn giáo đến bữa tiệc Thánh Thể
Bài 3: Từ bữa ăn tôn giáo đến bữa tiệc Thánh Thể
Bài 4: Những tên gọi khác của Bí tích Thánh Thể
Bài 4: Những tên gọi khác của Bí tích Thánh Thể
Bài 5: Cử hành BTTT thời giáo hội sơ khai
Bài 5: Cử hành BTTT thời giáo hội sơ khai
Bài 6: BTTT - trung tâm đời sống Kitô giáo
Bài 6: BTTT - trung tâm đời sống Kitô giáo
Bài 7: Điều kiện và ơn ích thiêng liêng của việc rước lễ
Bài 7: Điều kiện và ơn ích thiêng liêng của việc rước lễ
Bài 8: Thánh Thể làm nên Giáo Hội và Giáo Hội làm nên Thánh Thể
Bài 8: Thánh Thể làm nên Giáo Hội và Giáo Hội làm nên Thánh Thể
Bài 9: Thánh Thể, Bí tích của sự hiệp nhất
Bài 9: Thánh Thể, Bí tích của sự hiệp nhất

D. Bí Tích Hòa Giải

Bài 1: Một thoáng nhìn về tội lỗi và ơn tha thứ trong Kinh Thánh
Bài 1: Một thoáng nhìn về tội lỗi và ơn tha thứ trong Kinh Thánh
Bài 2: Kế hoạch hòa giải của Thiên Chúa trong Đức Kitô
Bài 2: Kế hoạch hòa giải của Thiên Chúa trong Đức Kitô
Bài 3: Sự tiến triển của BTHG theo dòng lịch sử
Bài 3: Sự tiến triển của BTHG theo dòng lịch sử
Bài 4: Những hình thức ăn năn tội và xưng tội
Bài 4: Những hình thức ăn năn tội và xưng tội
Bài 5: Làm gì để đón nhận hiệu quả Bí tích Hòa Giải?
Bài 5: Làm gì để đón nhận hiệu quả Bí tích Hòa Giải?
Bài 6: Những hình thức cử hành Bí tích Hòa Giải
Bài 6: Những hình thức cử hành Bí tích Hòa Giải
Bài 7: Thừa tác viên của Bí Tích Hòa Giải
Bài 7: Thừa tác viên của Bí Tích Hòa Giải

E. Bí Tích Xức Dầu Bệnh Nhân

Bài 1: Lịch sử của Bí tích Xức Dầu Bệnh Nhân
Bài 1: Lịch sử của Bí tích Xức Dầu Bệnh Nhân
Bài 2: Thừa tác viên và thụ nhân của Bí tích Xức Dầu Bệnh Nhân
Bài 2: Thừa tác viên và thụ nhân của Bí tích Xức Dầu Bệnh Nhân
Bài 3: Nghi thức và công hiệu của Bí tích Xức Dầu Bệnh Nhân
Bài 3: Nghi thức và công hiệu của Bí tích Xức Dầu Bệnh Nhân

F. Bí Tích Truyền Chức Thánh

Bài 1: Tác vụ tư tế, ngôn sứ và vương đế thời Cựu Ước
Bài 1: Tác vụ tư tế, ngôn sứ và vương đế thời Cựu Ước
Bài 2: Đức Giêsu là Thượng Tế, Ngôn Sứ và Vương Đế
Bài 2: Đức Giêsu là Thượng Tế, Ngôn Sứ và Vương Đế
Bài 3: Ba cấp bậc Thánh chức trong Hội Thánh
Bài 3: Ba cấp bậc Thánh chức trong Hội Thánh
Bài 4: Thừa tác viên và thụ nhân của Bí tích Truyền Chức Thánh
Bài 4: Thừa tác viên và thụ nhân của Bí tích Truyền Chức Thánh
Bài 5: Công hiệu của Bí tích Truyền Chức Thánh
Bài 5: Công hiệu của Bí tích Truyền Chức Thánh

G. Bí Tích Hôn Nhân

Bài 1: Hôn nhân trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa
Bài 1: Hôn nhân trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa
Bài 2: Hôn nhân như một bí tích
Bài 2: Hôn nhân như một bí tích
Bài 3: Hôn nhân theo giáo huấn Công Đồng Vatian II
Bài 3: Hôn nhân theo giáo huấn Công Đồng Vatian II
Bài 4: Hôn nhân gia đình theo TĐ. Humanae Vitae
Bài 4: Hôn nhân gia đình theo TĐ. Humanae Vitae
Bài 5: Mục đích và đặc tính của hôn nhân Công Giáo
Bài 5: Mục đích và đặc tính của hôn nhân Công Giáo
Bài 6: Những ngăn trở Hôn nhân theo Giáo luật
Bài 6: Những ngăn trở Hôn nhân theo Giáo luật
Bài 7: Tính bất khả phân ly của hôn phối và thẩm quyền của Giáo hội
Bài 7: Tính bất khả phân ly của hôn phối và thẩm quyền của Giáo hội
Bài 8: Thái độ của Giáo hội đối với người ly hôn, tái hôn
Bài 8: Thái độ của Giáo hội đối với người ly hôn, tái hôn Các Video Khác:

 Soeur Nguyễn Thị Hồng Quế

 LM Tạ Duy Tuyền

 LM Antôn Đào Quang Chính

 Đức Ông Hoàng Minh Thắng

 LM Paul Văn Chi

 LM Nguyễn Văn Tuyên

 LM Nguyễn Trường Luân

 LM Giuse Nguyễn Tiến Lộc

 LM Phaolô Lê Bá Tùng

 LM Thái Nguyên

 LM Xuân Đường

 LM Minh Anh

 LM Giuse Phạm Quốc Văn
(Lịch Sử và Thần Học
Về Đời Sống Thánh Hiến)


 LM Giuse Phạm Quốc Văn
(Thánh Kinh Nhập Môn)


 LM Giuse Phạm Quốc Văn
(Các Phép Bí Tích)


 GM Phêrô Nguyễn Văn Khảm

 GM Phêrô Nguyễn Văn Khảm
Kinh Thánh 100 Tuần


 LM Mathêu Nguyễn Khắc Hy

 LM Nguyễn Thiết Thắng

 LM JB Nguyễn Sang

 LM Nguyên Ngọc Sơn

  Đức Giáo Hoàng Phanxicô I

  Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II

  Đức Giáo Hoàng Benedicto 16

 LM Daminh Nguyễn Phi Long

 LM Giuse Trịnh Ngọc Danh

 DHY Francis Xavier Nguyễn Văn Thuận

 LM Vũ Thế Toàn

 Video Thánh Ca Về Đức Mẹ

 Video Thánh Ca Về Thánh Giuse

  Tổng Giáo Phận Hà Nội

  Tổng Giáo Phận Sài Gòn

  Truyền Thông Dòng Tên

 Vatican News

  Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế

  VietCatholic News

  St. Michael Parish

  Video 14 Chặng Đường Thánh Giá

 CÁC BÀI GIẢNG TU ĐỨC

 ViDEO & AUDIO THẾ HỆ TRẺ

 Tuyển Chọn Nhạc Đạo

 Thánh Ca Theo Ca Sĩ

 Dòng Mến Thánh Giá Thủ Thiêm

 Video Clip Nhạc Giáng Sinh

 Video Nhạc Thánh Xuân

 Video Thánh Ca Mùa Chay

 Video Thánh Ca Phục Sinh

 Video Thánh Ca Dành Cho Lễ Cưới

 Video Thánh Ca Cầu Cho Các Linh Hồn

 Video Thánh Ca Cầu Cho Cha Mẹ

 Video Thánh Ca Đời Tận Hiến

 Video Thánh Ca Về Lòng Thương Xót Chúa Last updated: November 02, 2019  
      © 2006-2021 Cộng Đoàn Thánh Martin de Porres - Olympia, Washington USA