Nối Kết-Links  
 
 
This website used Unicode
fonts.Click here to download.

  Phép Lạ Cha Bửu DiệpXin qúy vị nhấn vào tài liệu dưới để xem videoƠn Cha Diệp 99
Ơn Cha Diệp 99
Ơn Cha Diệp 98
Ơn Cha Diệp 98
Phép Lạ Cha Diệp 97
Phép Lạ Cha Diệp 97
Ơn Cha Diệp 96
Ơn Cha Diệp 96
Ơn Cha Diệp 95
Ơn Cha Diệp 95
Ơn Cha Diệp 94
Ơn Cha Diệp 94
Ơn Cha Diệp 93
Ơn Cha Diệp 93
Ơn Cha Diệp 92
Ơn Cha Diệp 92
Ơn Cha Diệp 91
Ơn Cha Diệp 91
Phép Lạ Cha Diệp 90
Phép Lạ Cha Diệp 90
Phép Lạ Cha Diệp 89
Phép Lạ Cha Diệp 89
Ơn Cha Diệp 88
Ơn Cha Diệp 88
Ơn Cha Diệp 87
Ơn Cha Diệp 87
Phép Lạ Cha Diệp 86
Phép Lạ Cha Diệp 86
Phép Lạ Cha Diệp 85
Phép Lạ Cha Diệp 85
Phép Lạ Cha Diệp 84
Phép Lạ Cha Diệp 84
Ơn Cha Diệp 83
Ơn Cha Diệp 83
Ơn Cha Diệp 82
Ơn Cha Diệp 82
Ơn Cha Diệp 81
Ơn Cha Diệp 81
Ơn Cha Diệp 80
Ơn Cha Diệp 80
Ơn Cha Diệp 79
Ơn Cha Diệp 79
Ơn Cha Diệp 78
Ơn Cha Diệp 78
Phép Lạ Cha Diệp 77
Phép Lạ Cha Diệp 77
Ơn Cha Diệp 76
Ơn Cha Diệp 76
Ơn Cha Diệp 75
Ơn Cha Diệp 75
Phép Lạ Cha Diệp 74
Phép Lạ Cha Diệp 74
Phép Lạ Cha Diệp 73
Phép Lạ Cha Diệp 73
Ơn Cha Diệp 72
Ơn Cha Diệp 72
Ơn Cha Diệp 71
Ơn Cha Diệp 71
Ơn Cha Diệp 70
Ơn Cha Diệp 70
Ơn Cha Diệp 69
Ơn Cha Diệp 69
Ơn Cha Diệp 68
Ơn Cha Diệp 68
Ơn Cha Diệp 67
Ơn Cha Diệp 67
Ơn Cha Diệp 66
Ơn Cha Diệp 66
Ơn Cha Diệp 65
Ơn Cha Diệp 65
Ơn Cha Diệp 64
Ơn Cha Diệp 64
Ơn Cha Diệp 63
Ơn Cha Diệp 63
Ơn Cha Diệp 62
Ơn Cha Diệp 62
Phép Lạ Cha Diệp 61
Phép Lạ Cha Diệp 61
Ơn Lạ Cha Diệp 60
Ơn Lạ Cha Diệp 60
Ơn Cha Diệp 59
Ơn Cha Diệp 59
Ơn Cha Diệp 58
Ơn Cha Diệp 58
Phép Lạ Cha Diệp 57
Phép Lạ Cha Diệp 57
Phép Lạ Cha Diệp 56
Phép Lạ Cha Diệp 56
Phép Lạ Cha Diệp 55
Phép Lạ Cha Diệp 55
Phép Lạ Cha Diệp 54
Phép Lạ Cha Diệp 54
Phép Lạ Cha Diệp 53
Phép Lạ Cha Diệp 53
Ơn Cha Diệp 52
Ơn Cha Diệp 52
Phép Lạ  Cha Diệp 51
Phép Lạ Cha Diệp 51
Phép Lạ Cha Trương Bửu Diệp 50
Phép Lạ Cha Trương Bửu Diệp 50
Phép Lạ Cha Trương Bửu Diệp 49
Phép Lạ Cha Trương Bửu Diệp 49
Phép Lạ Cha Trương Bửu Diệp 48
Phép Lạ Cha Trương Bửu Diệp 48
Phép Lạ Cha Trương Bửu Diệp 47
Phép Lạ Cha Trương Bửu Diệp 47
Phép Lạ Cha Trương Bửu Diệp 46
Phép Lạ Cha Trương Bửu Diệp 46
Phép Lạ Cha Trương Bửu Diệp 45
Phép Lạ Cha Trương Bửu Diệp 45
Phép Lạ Cha Trương Bửu Diệp 44
Phép Lạ Cha Trương Bửu Diệp 44
Phép Lạ Cha Trương Bửu Diệp 43
Phép Lạ Cha Trương Bửu Diệp 43
Phép Lạ Cha Trương Bửu Diệp 41
Phép Lạ Cha Trương Bửu Diệp 41
Phép Lạ Cha Trương Bửu Diệp 39
Phép Lạ Cha Trương Bửu Diệp 39
Phép Lạ Cha Trương Bửu Diệp 38
Phép Lạ Cha Trương Bửu Diệp 38
Phép Lạ Cha Trương Bửu Diệp 37
Phép Lạ Cha Trương Bửu Diệp 37
Phép Lạ Cha Trương Bửu Diệp 36
Phép Lạ Cha Trương Bửu Diệp 36
Phép Lạ Cha Trương Bửu Diệp 35
Phép Lạ Cha Trương Bửu Diệp 35
Phép Lạ Cha Trương Bửu Diệp 34
Phép Lạ Cha Trương Bửu Diệp 34
Phép Lạ Cha Trương Bửu Diệp 33
Phép Lạ Cha Trương Bửu Diệp 33
Phép Lạ Cha Trương Bửu Diệp 32
Phép Lạ Cha Trương Bửu Diệp 32
Phép Lạ Cha Trương Bửu Diệp 31
Phép Lạ Cha Trương Bửu Diệp 31
Phép Lạ cha Trương Bửu Diệp 30
Phép Lạ cha Trương Bửu Diệp 30
Phép Lạ cha Trương Bửu Diệp 29
Phép Lạ cha Trương Bửu Diệp 29
Phép Lạ cha Trương Bửu Diệp 28
Phép Lạ cha Trương Bửu Diệp 28
Phép Lạ cha Trương Bửu Diệp 27
Phép Lạ cha Trương Bửu Diệp 27
Phép Lạ cha Trương Bửu Diệp 26
Phép Lạ cha Trương Bửu Diệp 26
Phép Lạ cha Trương Bửu Diệp 25
Phép Lạ cha Trương Bửu Diệp 25
Phép Lạ cha Trương Bửu Diệp 24
Phép Lạ cha Trương Bửu Diệp 24
Phép Lạ cha Trương Bửu Diệp 23
Phép Lạ cha Trương Bửu Diệp 23
Phép Lạ cha Trương Bửu Diệp 22
Phép Lạ cha Trương Bửu Diệp 22
Phép Lạ cha Trương Bửu Diệp 21
Phép Lạ cha Trương Bửu Diệp 21
Phép Lạ Cha Cha Trương Bửu Diệp 20
Phép Lạ Cha Cha Trương Bửu Diệp 20
Phép Lạ Cha Cha Trương Bửu Diệp 19
Phép Lạ Cha Cha Trương Bửu Diệp 19
Phép Lạ Cha Cha Trương Bửu Diệp 18
Phép Lạ Cha Cha Trương Bửu Diệp 18
Phép Lạ Cha Cha Trương Bửu Diệp 17
Phép Lạ Cha Cha Trương Bửu Diệp 17
Phép Lạ Cha Cha Trương Bửu Diệp 16
Phép Lạ Cha Cha Trương Bửu Diệp 16
Phép Lạ Cha Cha Trương Bửu Diệp 15
Phép Lạ Cha Cha Trương Bửu Diệp 15
Phép Lạ Cha Cha Trương Bửu Diệp 14
Phép Lạ Cha Cha Trương Bửu Diệp 14
Phép Lạ Cha Cha Trương Bửu Diệp 13
Phép Lạ Cha Cha Trương Bửu Diệp 13
Phép Lạ Cha Trương Bửu Diệp 12
Phép Lạ Cha Trương Bửu Diệp 12
Phép Lạ Cha Trương Bửu Diệp 11
Phép Lạ Cha Trương Bửu Diệp 11
Phép Lạ Cha Trương Bửu Diệp 10
Phép Lạ Cha Trương Bửu Diệp 10
Phép Lạ Cha Trương Bửu Diệp 9
Phép Lạ Cha Trương Bửu Diệp 9
Phép Lạ Cha Trương Bửu Diệp 8
Phép Lạ Cha Trương Bửu Diệp 8
Phép Lạ Cha Trương Bửu Diệp 7
Phép Lạ Cha Trương Bửu Diệp 7
Phép Lạ Cha Trương Bửu Diệp 6
Phép Lạ Cha Trương Bửu Diệp 6
Phép Lạ Cha Trương Bửu Diệp 5
Phép Lạ Cha Trương Bửu Diệp 5
Phép Lạ Cha Trương Bửu Diệp 4
Phép Lạ Cha Trương Bửu Diệp 4
Phép Lạ Cha Trương Bửu Diệp 3
Phép Lạ Cha Trương Bửu Diệp 3
Phép Lạ Cha Trương Bửu Diệp 2
Phép Lạ Cha Trương Bửu Diệp 2
Phép Lạ Cha Trương Bửu Diệp 1
Phép Lạ Cha Trương Bửu Diệp 1

Nhà thờ Tắc Sậy
Giáo hạt Bạc Liêu, Giáo phận Cần Thơ
Quốc Lộ 1A, , Ấp 2, Tân Phong, Giá Rai, Bạc Liêu
ĐT: +84 781 3849 274

Những Câu Chuyện Về Cố Lm Trương Bửu Diệp
Thứ Sáu, Ngày 3 tháng 7-2009
Hiện nay, không chỉ người Công Giáo mà rất nhiều người thuộc các tôn giáo khác, ở trong cũng như ngoài nước đều nghe nói đến Cha Trương Bửu Diệp, nhất là những phép lạ cha đã làm. Hàng ngàn người khấn xin cha đã được ơn và những chứng tích như nạng gỗ, gậy chống, xe lăn và hàng trăm bảng tri ân để lại nơi phần mộ cha, là những bằng chứng cụ thể về “phép lạ của Cha Trương Bửu Diệp” cho những ai còn hoài nghi về ngài.

Giáo dân viếng Mộ Cha Trương Bửu Diệp

Tại Orange County, ông J.B. Võ Hữu Hạnh, người đứng đầu hội “Những Người Con Cha Trương Bửu Diệp” cũng đã xuất bản một cuốn sách về tiểu sử và những ơn lành cha ban cho nhiều người.

Tại Việt Nam, hầu như không có ngày nào không có người từ khắp nơi đến mộ cha tại Tắc Sậy, Cà Mau, và mỗi năm hàng trăm ngàn người đổ về địa danh này, nhất là trong những dịp lễ giỗ cha. Cả những người từ miền Bắc xa xôi cũng rủ nhau thuê xe đến Cà Mau khấn xin cha...

Người Việt Nam sống tại hải ngoại có dịp trở lại quê hương cũng không quên đến viếng mộ Cha Trương Bửu Diệp, để cầu xin ngài ơn này ơn khác. Tại giáo phận Quận Cam, miền Nam California, một số người mến mộ cha như ông J.B. Võ Hữu Hạnh, ông Tôma Vũ Văn Hiện, ông Giuse Nguyễn Văn Mừng... đã tập hợp nhau thành lập “Hội Những Người Con Cha Trương Bửu Diệp” và hàng năm đều tổ chức lễ giỗ cha trọng thể.

Ðặc biệt năm nay, kỷ niệm đúng 60 năm Cha Diệp qua đời, lễ giỗ sẽ được tổ chức hết sức trang trọng từ hai giờ đến bốn giờ chiều Chúa Nhật, ngày 12 Tháng Ba năm 2006 tại Trung Tâm Công Giáo Việt Nam. Trước và sau Thánh Lễ, ban tổ chức sẽ phổ biến sách viết về Cha Trương Bửu Diệp cũng như trao tặng ảnh chân dung cha. Nhiều người có lòng mến mộ cha đã hứa đem thực phẩm, nước uống đến phục vụ miễn phí mọi người đến tham dự lễ giỗ cha.

Cha Phanxicô Trương Bửu Diệp sinh ngày 01 Tháng Giêng, 1887, thụ phong linh mục năm 1924 và được cử làm cha sở họ Tắc Sậy, quận Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu (nay thuộc tỉnh Cà Mau). Theo tác giả Trần Anh Linh viết trên nguyệt san Ðức Mẹ Hằng Cứu Giúp thì năm 1946, Pháp chiếm Giá Rai và cha sở cho người xuống mời Cha Trương Bửu Diệp lên quận ở nhưng Cha Diệp không muốn bỏ con chiên đi tìm chỗ yên thân cho riêng mình, cha nhất định ở lại sống chết cùng đoàn chiên. Ðầu Tháng Ba năm ấy, Việt Minh bắt cha và các vị chức sắc trong xứ đạo đem về xã Xử Ðiền ở Ðịnh Thanh và quản thúc tại đây hơn một tuần. Vì sợ Pháp sẽ đến giải cứu cha, nên đêm 12 Tháng Ba, 1946, Việt Minh vào dẫn một mình cha đem đi thủ tiêu, còn các vị chức sắc được thả về. Ðêm sau cha báo mộng cho tất cả các vị chức sắc, bảo hãy ra bờ đìa, nơi có ánh sáng là sẽ tìm thấy xác cha. Các vị đến nơi tìm thấy xác cha bị chém 3 nhát, đầu rời khỏi thân, nhưng hai tay cha vẫn chắp lại như đang cầu nguyện, và nét mặt thật bình thản không có vẻ gì sợ hãi trước cái chết cả. Các vị chức sắc lén đưa xác cha về chôn tại nghĩa địa Tắc Sậy và sau này đã lấy cốt đem về chôn tại khuôn viên nhà thờ họ đạo Tắc Sậy, Cà Mau. Tuy nhiên, bà cụ Hồ Thị Xuân, người đã được Cha Trương Bửu Diệp lo cho “rước lễ vỡ lòng”, “thêm sức” vì là người ở trong họ đạo Tắc Sậy, cụ Hồ Thị Xuân đã viết thư cho cha linh hướng nguyệt san Ðức Mẹ Hằng Cứu Giúp kể lại cái chết của Cha Trương Bửu Diệp có khác bài viết của tác giả Trần Anh Linh. Bà cụ Hồ Thị Xuân kể:

Vào đầu Tháng Ba năm 1946, Nhựt Bản bắt cha và cả bổn đạo Tắc Sậy, luôn cả người ngoại nữa nhốt trong nhà thờ. Bổn đạo khóc quá trời, trong đó có cả dì, cậu mợ và anh em con. Cha Diệp an ủi: “Các con đừng buồn, hãy vâng theo thánh ý Chúa. Cha ban phép giải tội lòng lành tập thể rồi cha con dọn mình về với Chúa.”

Ðến chiều, bọn chúng vào và hét: “Ai có đạo đứng qua một bên. Ai không có đạo đứng qua một bên.”

Ðứng bên trên, Cha nhìn thấy có người có đạo đàng hoàng cũng đã bỏ đạo chạy qua phía bên kia đứng, không đứng bên Cha nữa!

Phân chia xong, chúng cho mấy người không theo đạo trở về. Còn lại, chúng nó ôm rơm chất xung quanh nhà thờ cao dần lên tới nóc. Bổn đạo trong nhà thờ khóc quá. Cha an ủi: “Các con đừng khóc nữa! Hãy lo ăn năn tội cách trọn, cha sẽ giải tội cho các con. Rồi cha con mình lãnh nhành lá Tử Ðạo về với Chúa.”

Tất cả nghe Cha đều hết khóc, mọi người lo dọn mình chết với cha. Cứ khoảng 5, 10 phút là cha giải tội một lần. Dì con nói: “Có ơn Chúa do cha cầu, không ai sợ nữa cả, ai nấy lo dọn mình chết lành với cha thôi.” Mãi đến tối, chờ mãi không thấy ai ra tay đốt cả. Cha vừa giải tội thêm lần nữa, thì chúng nó vào mời một mình cha ra mà thôi. Bổn đạo nhao nhao lên khóc. Cha an ủi: “Các con ở đây chờ cha. Ðừng khóc nữa! Ðây, cha ban phép lành và giải tội lần cuối cùng cho các con...”

Ba hôm sau hay một tuần gì đó con không nhớ rõ, tá điền của ông Chú Cán đi qua ban đêm, thấy sau giếng nước ở ruộng có ánh sáng kỳ lạ, mới chạy lại nhìn thì gặp xác cha, vội chạy về nhà thờ cho nhiều người hay. Mấy cậu và anh con là giáo chức trong họ, lén đem xác cha về, mặc áo lễ và đội mão đàng hoàng cho cha. Khi vớt xác cha lên trong vùng ánh sáng kỳ lạ thì xác cha lúc đó đã cứng rồi, làm sao thay đồ cho cha được! Các ông nói: “Cha ơi! Cha cứng đờ vậy làm sao chúng con thay đồ tẩm liệm cho cha được! Các ông bèn quây màn lên, cùng nhau đọc một kinh Lạy Cha... tức thì xác cha liền mềm nhũn như vừa mới chết.”

Bà Hồ Thị Xuân cũng kể rằng tên bày mưu cho Nhật Bản giết một mình Cha Diệp là người trong họ đạo, chính tên này ra tay hạ sát cha. Khi Pháp trở lại tìm bắt y, y đã chạy ra nghĩa địa trốn và không biết vô tình hay như thế nào mà nó lại núp ngay vào mả Cha Diệp phía sau cây Thánh Giá. Khi bọn lính tới gần, y hoảng hốt kêu: “Cha ơi, cha cứu con với!” Lính đi qua đi lại mà không thấy y, ngược lại y nhìn thấy hết. Sau đó tên giết người này hối hận nên ra đầu thú và chắc chắn sẽ nhận án tử hình, nhưng một lần nữa, Cha Diệp đã ra tay cứu y, người Pháp không xử tử mà lại tìm việc cho y làm.

Ðến năm 1977, có một gia đình nghèo, cha mẹ đi làm ăn xa. Ðể lại nhà thằng anh 13 tuổi trông coi đứa em mới lên ba. Ðứa em bệnh nặng gần chết, thằng anh cõng em ra cửa Gành Hào cách đó bốn cây số để xin thuốc, thằng anh vừa đi vừa khóc, bỗng từ xa, có một ông già mặc đồ Tàu, đầu đội nón lá, chân đi dép Nhật tiến lại hỏi thăm và trao cho thằng anh một chai nước gì thơm lắm, Ông già bảo rót cho em con uống đi rồi cõng nó về, hổng sao đâu. Uống xong, thằng em tỉnh hẳn lại, đứa anh mừng quá, quay lại thì không thấy ông già đâu nữa. Thằng bé về thuật lại đầu đuôi, ai cũng tin rằng đó là Cha Trương Bửu Diệp, vì khi còn sống, cha vẫn thường mặc đồ y như thế để ra làm ruộng với bổn đạo.

Năm 1993 có một bà đến phần mộ Cha Diệp khấn vái mà không được ơn. Về nhà bà bực tức nói với mẹ: “Tui nghe Cha Diệp linh thiêng lắm, tui đã tốn 70 ngàn, uổng quá, chẳng được cái gì hết!” Nhưng khi soạn đồ ra, bảy mươi ngàn đồng vẫn còn nằm nguyên chỗ cũ. Bà hoảng sợ quá, ngay hôm sau, thuê xe xuống Tắc Sậy xin lỗi Cha.

Nhắc lại những việc Cha Trương Bửu Diệp đã thi ân, cứu giúp nhiều người mà phần đông ai cũng gọi là “phép lạ”, phải nhiều cuốn sách mới ghi chép hết được. Rất nhiều người ở hải ngoại hay trong nước, chưa có điều kiện đến thăm mộ cha, nhưng tin tưởng, khẩn cầu cha đều đã được ơn, điển hình như trường hợp Giáo Sư Nguyễn Lý Tưởng, nguyên dân biểu Quốc Hội Việt Nam Cộng Hòa đã hai lần nhờ người thân đến mộ cha xin ơn đều được cha ban như ý, và một điều rất đặc biệt là những người không phải Công Giáo nhận được nhiều ơn hơn người có đạo, và không chỉ người Việt Nam, ngay cả nhiều người Mexico cũng đã nghe danh Cha Trương Bửu Diệp, họ đến nhà sách Ðức Mẹ Hằng Cứu Giúp xin ảnh cha về thờ và rất nhiều người cũng đã được cha ban ơn...

Thanh Phong
 Các Video Các Thánh Khác:

 Hồi Ký của Nữ tu Maria Lucia Kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima

 Đức Giáo Hoàng Gioan XXIII

 Lễ Phong Thánh Cho Hai Vị Giáo Hoàng Gioan XXIII và Gioan Phaolô II

 Thánh Augustine: Trái Tim Không Nghỉ Yên

 Phim Thánh Giêrađô Majella

 Thánh Patrick - Huyền Thoại Ái Nhĩ Lan

 Truyện Cuộc Đời Cha Piô

 Phép Lạ Cha Bửu Diệp

 Cuộc Đời Thánh Inhã

 Cha Padre Pio

 Cuộc đời Thánh Đaminh

 Cuộc đời Thánh Phanxicô Assisi

 Thánh Nữ Bernadette và Lộ Đức

 Thánh Gioan Thánh Giá - LM Tiến sĩ Hội Thánh

 Thánh Phêrô tông đồ

 Thánh Giuse

 Chứng Nhân Thời Đại - TGM Romero

 Cuộc đời thánh nữ Catarina Sienna

 Thánh Martin de Porres

 Thánh Martin de Porres - Tấm Lòng Vàng

 Thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu

 Ông Thánh Bất Đắc Dĩ

 Thánh Nữ Faustina

 Thánh Nữ Rita

 Thánh Nữ Bernadette

 Cuộc Đời ĐGH Gioan Phaolô II

 Mẹ Têrêsa Calcutta

 Theo Bước Thánh Phanxicô Xaviê

 Thánh Maria Goretti Last updated: November 02, 2019  
      © 2006-2020 Cộng Đoàn Thánh Martin de Porres - Olympia, Washington USA