Nối Kết-Links  
 
 
This website used Unicode
fonts.Click here to download.

  Phép Lạ Cha Bửu DiệpXin qúy vị nhấn vào tài liệu dưới để xem videoƠn Cha Diệp 262
Ơn Cha Diệp 262
Ơn Cha Diệp 261
Ơn Cha Diệp 261
Ơn Cha Diệp 260
Ơn Cha Diệp 260
Ơn Cha Diệp 259
Ơn Cha Diệp 259
Ơn Cha Diệp 258
Ơn Cha Diệp 258
Ơn Cha Diệp 257
Ơn Cha Diệp 257
Ơn Cha Diệp 256
Ơn Cha Diệp 256
Ơn Cha Diệp 255
Ơn Cha Diệp 255
Ơn Cha Diệp 254
Ơn Cha Diệp 254
Ơn Cha Diệp 253
Ơn Cha Diệp 253
Ơn Cha Diệp 252
Ơn Cha Diệp 252
Ơn Cha Diệp 251
Ơn Cha Diệp 251
Ơn Cha Diệp 250
Ơn Cha Diệp 250
Ơn Cha Diệp 249
Ơn Cha Diệp 249
Ơn Cha Diệp 248
Ơn Cha Diệp 248
Ơn Cha Diệp 247
Ơn Cha Diệp 247
Ơn Cha Diệp 246
Ơn Cha Diệp 246
Ơn Cha Diệp 245
Ơn Cha Diệp 245
Ơn Cha Diệp 244
Ơn Cha Diệp 244
Ơn Cha Diệp 243
Ơn Cha Diệp 243
Ơn Cha Diệp 242
Ơn Cha Diệp 242
Ơn Cha Diệp 241
Ơn Cha Diệp 241
Ơn Cha Diệp 240
Ơn Cha Diệp 240
Ơn Cha Diệp 239
Ơn Cha Diệp 239
Ơn Cha Diệp 238
Ơn Cha Diệp 238
Ơn Cha Diệp 237
Ơn Cha Diệp 237
Ơn Cha Diệp 236
Ơn Cha Diệp 236
Ơn Cha Diệp 235
Ơn Cha Diệp 235
Ơn Cha Diệp 234
Ơn Cha Diệp 234
Ơn Cha Diệp 233
Ơn Cha Diệp 233
Ơn Cha Diệp 232
Ơn Cha Diệp 232
Ơn Cha Diệp 231
Ơn Cha Diệp 231
Ơn Cha Diệp 230
Ơn Cha Diệp 230
Ơn Cha Diệp 229
Ơn Cha Diệp 229
Ơn Cha Diệp 228
Ơn Cha Diệp 228
Ơn Cha Diệp 227
Ơn Cha Diệp 227
Ơn Cha Diệp 226
Ơn Cha Diệp 226
Ơn Cha Diệp 225
Ơn Cha Diệp 225
Ơn Cha Diệp 224
Ơn Cha Diệp 224
Ơn Cha Diệp 223
Ơn Cha Diệp 223
Ơn Cha Diệp 222
Ơn Cha Diệp 222
Ơn Cha Diệp 221
Ơn Cha Diệp 221
Ơn Cha Diệp 220
Ơn Cha Diệp 220
Ơn Cha Diệp 219
Ơn Cha Diệp 219
Ơn Cha Diệp 218
Ơn Cha Diệp 218
Ơn Cha Diệp 217
Ơn Cha Diệp 217
Ơn Cha Diệp 216
Ơn Cha Diệp 216
Ơn Cha Diệp 215
Ơn Cha Diệp 215
Ơn Cha Diệp 214
Ơn Cha Diệp 214
Ơn Cha Diệp 213
Ơn Cha Diệp 213
Ơn Cha Diệp 212
Ơn Cha Diệp 212
Ơn Cha Diệp 211
Ơn Cha Diệp 211
Ơn Cha Diệp 210
Ơn Cha Diệp 210
Ơn Cha Diệp 209
Ơn Cha Diệp 209
Ơn Cha Diệp 208
Ơn Cha Diệp 208
Ơn Cha Diệp 207
Ơn Cha Diệp 207
Ơn Cha Diệp 206
Ơn Cha Diệp 206
Ơn Cha Diệp 205
Ơn Cha Diệp 205
Ơn Cha Diệp 204
Ơn Cha Diệp 204
Ơn Cha Diệp 203
Ơn Cha Diệp 203
Ơn Cha Diệp 202
Ơn Cha Diệp 202
Ơn Cha Diệp 201
Ơn Cha Diệp 201
Ơn Cha Diệp 200
Ơn Cha Diệp 200
Ơn Cha Diệp 199
Ơn Cha Diệp 199
Ơn Cha Diệp 198
Ơn Cha Diệp 198
Ơn Cha Diệp 197
Ơn Cha Diệp 197
Ơn Cha Diệp 196
Ơn Cha Diệp 196
Ơn Cha Diệp 195
Ơn Cha Diệp 195
Ơn Cha Diệp 194
Ơn Cha Diệp 194
Ơn Cha Diệp 193
Ơn Cha Diệp 193
Ơn Cha Diệp 192
Ơn Cha Diệp 192
Ơn Cha Diệp 191
Ơn Cha Diệp 191
Ơn Cha Diệp 190 - Giỗ Cha lần thứ 71
Ơn Cha Diệp 190 - Giỗ Cha...
Ơn Cha Diệp 189
Ơn Cha Diệp 189
Ơn Cha Diệp 188
Ơn Cha Diệp 188
Ơn Cha DIệp 187
Ơn Cha DIệp 187
Ơn Cha DIệp 186
Ơn Cha DIệp 186
Ơn Cha DIệp 185
Ơn Cha DIệp 185
Ơn Cha Diệp 184
Ơn Cha Diệp 184
Ơn Cha Diệp 183
Ơn Cha Diệp 183
ƠN LÀNH NĂM MỚI 2017
ƠN LÀNH NĂM MỚI 2017
Ơn Cha Diệp 181
Ơn Cha Diệp 181
Ơn Cha Diệp 180
Ơn Cha Diệp 180
Ơn Cha Diệp 179
Ơn Cha Diệp 179
Ơn Cha Diệp 178
Ơn Cha Diệp 178
Ơn Cha Diệp 177
Ơn Cha Diệp 177
Ơn Cha Diệp 176
Ơn Cha Diệp 176
Ơn Cha Diệp 175
Ơn Cha Diệp 175
Ơn Cha Diệp 174
Ơn Cha Diệp 174
Ơn Cha Diệp 173
Ơn Cha Diệp 173
Ơn Cha Diệp 172
Ơn Cha Diệp 172
Ơn Cha Diệp 171
Ơn Cha Diệp 171
Ơn Cha Diệp 170
Ơn Cha Diệp 170
Ơn Cha Diệp 169
Ơn Cha Diệp 169
Ơn Cha Diệp 168
Ơn Cha Diệp 168
Ơn Cha Diệp 167
Ơn Cha Diệp 167
Ơn Cha Diệp 166
Ơn Cha Diệp 166
Ơn Cha Diệp 165
Ơn Cha Diệp 165
Ơn Cha Diệp 164
Ơn Cha Diệp 164
Ơn Cha Diệp 163
Ơn Cha Diệp 163
Ơn Cha Diệp 162
Ơn Cha Diệp 162
Ơn Cha Diệp 161
Ơn Cha Diệp 161
Ơn Cha Diệp 160
Ơn Cha Diệp 160
Ơn Cha Diệp 159
Ơn Cha Diệp 159
Ơn Cha Diệp 158
Ơn Cha Diệp 158
Ơn Cha Diệp 157
Ơn Cha Diệp 157
Ơn Cha Diệp 156
Ơn Cha Diệp 156
Ơn Cha Diệp 155
Ơn Cha Diệp 155
Ơn Cha Diệp 154
Ơn Cha Diệp 154
Ơn Cha Diệp 153
Ơn Cha Diệp 153
Ơn Cha Diệp 152
Ơn Cha Diệp 152
Ơn Cha Diệp 151
Ơn Cha Diệp 151
Ơn Cha Diệp 150
Ơn Cha Diệp 150
Ơn Cha Diệp 149
Ơn Cha Diệp 149
Ơn Cha Diệp 148
Ơn Cha Diệp 148
Ơn Cha Diệp 147
Ơn Cha Diệp 147
Ơn Cha Diệp 146
Ơn Cha Diệp 146
Ngày Giỗ 12.3.2016
Ơn Cha Diệp 145
Ơn Cha Diệp 144
Ơn Cha Diệp 143
Thánh Ca
Khấn Nguyện và Cảm Tạ
Ơn Cha Diệp 142
Ơn Cha Diệp 141
Ơn Cha Diệp 140
Ơn Cha Diệp 139
Ơn Cha Diệp 138
Ơn Cha Diệp 137
Ơn Cha Diệp 136
Ơn Cha Diệp 135
Ơn Cha Diệp 134
Ơn Cha Diệp 133
Ơn Cha Diệp 132
Ơn Cha Diệp 131
Ơn Cha Diệp 130
Ơn Cha Diệp 129
Ơn Cha Diệp 128
Ơn Cha Diệp 127
Ơn Cha Diệp 126
Ơn Cha Diệp 125
Ơn Cha Diệp 124
Ơn Cha Diệp 123
Ơn Cha Diệp 122
Ơn Cha Diệp 121
Ơn Cha Diệp 120
Ơn Cha Diệp 119
Ơn Cha Diệp 118
Ơn Cha Diệp 117
Ơn Cha Diệp 116
Ơn Cha Diệp 115
Ơn Cha Diệp 114
Ơn Cha Diệp 113
Ơn Cha Diệp 112
Ơn Cha Diệp 111
Ơn Cha Diệp 110
Ơn Cha Diệp 109
Ơn Cha Diệp 108
Ơn Cha Diệp 107
Ơn Cha Diệp 106
Ơn Cha Diệp 105
Ơn Cha Diệp 104
Ơn Cha Diệp 103
Ơn Cha Diệp 102
Ơn Cha Diệp 101
Ơn Cha Diệp 100

Nhà thờ Tắc Sậy
Giáo hạt Bạc Liêu, Giáo phận Cần Thơ
Quốc Lộ 1A, , Ấp 2, Tân Phong, Giá Rai, Bạc Liêu
ĐT: +84 781 3849 274

Những Câu Chuyện Về Cố Lm Trương Bửu Diệp
Thứ Sáu, Ngày 3 tháng 7-2009
Hiện nay, không chỉ người Công Giáo mà rất nhiều người thuộc các tôn giáo khác, ở trong cũng như ngoài nước đều nghe nói đến Cha Trương Bửu Diệp, nhất là những phép lạ cha đã làm. Hàng ngàn người khấn xin cha đã được ơn và những chứng tích như nạng gỗ, gậy chống, xe lăn và hàng trăm bảng tri ân để lại nơi phần mộ cha, là những bằng chứng cụ thể về “phép lạ của Cha Trương Bửu Diệp” cho những ai còn hoài nghi về ngài.

Giáo dân viếng Mộ Cha Trương Bửu Diệp

Tại Orange County, ông J.B. Võ Hữu Hạnh, người đứng đầu hội “Những Người Con Cha Trương Bửu Diệp” cũng đã xuất bản một cuốn sách về tiểu sử và những ơn lành cha ban cho nhiều người.

Tại Việt Nam, hầu như không có ngày nào không có người từ khắp nơi đến mộ cha tại Tắc Sậy, Cà Mau, và mỗi năm hàng trăm ngàn người đổ về địa danh này, nhất là trong những dịp lễ giỗ cha. Cả những người từ miền Bắc xa xôi cũng rủ nhau thuê xe đến Cà Mau khấn xin cha...

Người Việt Nam sống tại hải ngoại có dịp trở lại quê hương cũng không quên đến viếng mộ Cha Trương Bửu Diệp, để cầu xin ngài ơn này ơn khác. Tại giáo phận Quận Cam, miền Nam California, một số người mến mộ cha như ông J.B. Võ Hữu Hạnh, ông Tôma Vũ Văn Hiện, ông Giuse Nguyễn Văn Mừng... đã tập hợp nhau thành lập “Hội Những Người Con Cha Trương Bửu Diệp” và hàng năm đều tổ chức lễ giỗ cha trọng thể.

Ðặc biệt năm nay, kỷ niệm đúng 60 năm Cha Diệp qua đời, lễ giỗ sẽ được tổ chức hết sức trang trọng từ hai giờ đến bốn giờ chiều Chúa Nhật, ngày 12 Tháng Ba năm 2006 tại Trung Tâm Công Giáo Việt Nam. Trước và sau Thánh Lễ, ban tổ chức sẽ phổ biến sách viết về Cha Trương Bửu Diệp cũng như trao tặng ảnh chân dung cha. Nhiều người có lòng mến mộ cha đã hứa đem thực phẩm, nước uống đến phục vụ miễn phí mọi người đến tham dự lễ giỗ cha.

Cha Phanxicô Trương Bửu Diệp sinh ngày 01 Tháng Giêng, 1887, thụ phong linh mục năm 1924 và được cử làm cha sở họ Tắc Sậy, quận Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu (nay thuộc tỉnh Cà Mau). Theo tác giả Trần Anh Linh viết trên nguyệt san Ðức Mẹ Hằng Cứu Giúp thì năm 1946, Pháp chiếm Giá Rai và cha sở cho người xuống mời Cha Trương Bửu Diệp lên quận ở nhưng Cha Diệp không muốn bỏ con chiên đi tìm chỗ yên thân cho riêng mình, cha nhất định ở lại sống chết cùng đoàn chiên. Ðầu Tháng Ba năm ấy, Việt Minh bắt cha và các vị chức sắc trong xứ đạo đem về xã Xử Ðiền ở Ðịnh Thanh và quản thúc tại đây hơn một tuần. Vì sợ Pháp sẽ đến giải cứu cha, nên đêm 12 Tháng Ba, 1946, Việt Minh vào dẫn một mình cha đem đi thủ tiêu, còn các vị chức sắc được thả về. Ðêm sau cha báo mộng cho tất cả các vị chức sắc, bảo hãy ra bờ đìa, nơi có ánh sáng là sẽ tìm thấy xác cha. Các vị đến nơi tìm thấy xác cha bị chém 3 nhát, đầu rời khỏi thân, nhưng hai tay cha vẫn chắp lại như đang cầu nguyện, và nét mặt thật bình thản không có vẻ gì sợ hãi trước cái chết cả. Các vị chức sắc lén đưa xác cha về chôn tại nghĩa địa Tắc Sậy và sau này đã lấy cốt đem về chôn tại khuôn viên nhà thờ họ đạo Tắc Sậy, Cà Mau. Tuy nhiên, bà cụ Hồ Thị Xuân, người đã được Cha Trương Bửu Diệp lo cho “rước lễ vỡ lòng”, “thêm sức” vì là người ở trong họ đạo Tắc Sậy, cụ Hồ Thị Xuân đã viết thư cho cha linh hướng nguyệt san Ðức Mẹ Hằng Cứu Giúp kể lại cái chết của Cha Trương Bửu Diệp có khác bài viết của tác giả Trần Anh Linh. Bà cụ Hồ Thị Xuân kể:

Vào đầu Tháng Ba năm 1946, Nhựt Bản bắt cha và cả bổn đạo Tắc Sậy, luôn cả người ngoại nữa nhốt trong nhà thờ. Bổn đạo khóc quá trời, trong đó có cả dì, cậu mợ và anh em con. Cha Diệp an ủi: “Các con đừng buồn, hãy vâng theo thánh ý Chúa. Cha ban phép giải tội lòng lành tập thể rồi cha con dọn mình về với Chúa.”

Ðến chiều, bọn chúng vào và hét: “Ai có đạo đứng qua một bên. Ai không có đạo đứng qua một bên.”

Ðứng bên trên, Cha nhìn thấy có người có đạo đàng hoàng cũng đã bỏ đạo chạy qua phía bên kia đứng, không đứng bên Cha nữa!

Phân chia xong, chúng cho mấy người không theo đạo trở về. Còn lại, chúng nó ôm rơm chất xung quanh nhà thờ cao dần lên tới nóc. Bổn đạo trong nhà thờ khóc quá. Cha an ủi: “Các con đừng khóc nữa! Hãy lo ăn năn tội cách trọn, cha sẽ giải tội cho các con. Rồi cha con mình lãnh nhành lá Tử Ðạo về với Chúa.”

Tất cả nghe Cha đều hết khóc, mọi người lo dọn mình chết với cha. Cứ khoảng 5, 10 phút là cha giải tội một lần. Dì con nói: “Có ơn Chúa do cha cầu, không ai sợ nữa cả, ai nấy lo dọn mình chết lành với cha thôi.” Mãi đến tối, chờ mãi không thấy ai ra tay đốt cả. Cha vừa giải tội thêm lần nữa, thì chúng nó vào mời một mình cha ra mà thôi. Bổn đạo nhao nhao lên khóc. Cha an ủi: “Các con ở đây chờ cha. Ðừng khóc nữa! Ðây, cha ban phép lành và giải tội lần cuối cùng cho các con...”

Ba hôm sau hay một tuần gì đó con không nhớ rõ, tá điền của ông Chú Cán đi qua ban đêm, thấy sau giếng nước ở ruộng có ánh sáng kỳ lạ, mới chạy lại nhìn thì gặp xác cha, vội chạy về nhà thờ cho nhiều người hay. Mấy cậu và anh con là giáo chức trong họ, lén đem xác cha về, mặc áo lễ và đội mão đàng hoàng cho cha. Khi vớt xác cha lên trong vùng ánh sáng kỳ lạ thì xác cha lúc đó đã cứng rồi, làm sao thay đồ cho cha được! Các ông nói: “Cha ơi! Cha cứng đờ vậy làm sao chúng con thay đồ tẩm liệm cho cha được! Các ông bèn quây màn lên, cùng nhau đọc một kinh Lạy Cha... tức thì xác cha liền mềm nhũn như vừa mới chết.”

Bà Hồ Thị Xuân cũng kể rằng tên bày mưu cho Nhật Bản giết một mình Cha Diệp là người trong họ đạo, chính tên này ra tay hạ sát cha. Khi Pháp trở lại tìm bắt y, y đã chạy ra nghĩa địa trốn và không biết vô tình hay như thế nào mà nó lại núp ngay vào mả Cha Diệp phía sau cây Thánh Giá. Khi bọn lính tới gần, y hoảng hốt kêu: “Cha ơi, cha cứu con với!” Lính đi qua đi lại mà không thấy y, ngược lại y nhìn thấy hết. Sau đó tên giết người này hối hận nên ra đầu thú và chắc chắn sẽ nhận án tử hình, nhưng một lần nữa, Cha Diệp đã ra tay cứu y, người Pháp không xử tử mà lại tìm việc cho y làm.

Ðến năm 1977, có một gia đình nghèo, cha mẹ đi làm ăn xa. Ðể lại nhà thằng anh 13 tuổi trông coi đứa em mới lên ba. Ðứa em bệnh nặng gần chết, thằng anh cõng em ra cửa Gành Hào cách đó bốn cây số để xin thuốc, thằng anh vừa đi vừa khóc, bỗng từ xa, có một ông già mặc đồ Tàu, đầu đội nón lá, chân đi dép Nhật tiến lại hỏi thăm và trao cho thằng anh một chai nước gì thơm lắm, Ông già bảo rót cho em con uống đi rồi cõng nó về, hổng sao đâu. Uống xong, thằng em tỉnh hẳn lại, đứa anh mừng quá, quay lại thì không thấy ông già đâu nữa. Thằng bé về thuật lại đầu đuôi, ai cũng tin rằng đó là Cha Trương Bửu Diệp, vì khi còn sống, cha vẫn thường mặc đồ y như thế để ra làm ruộng với bổn đạo.

Năm 1993 có một bà đến phần mộ Cha Diệp khấn vái mà không được ơn. Về nhà bà bực tức nói với mẹ: “Tui nghe Cha Diệp linh thiêng lắm, tui đã tốn 70 ngàn, uổng quá, chẳng được cái gì hết!” Nhưng khi soạn đồ ra, bảy mươi ngàn đồng vẫn còn nằm nguyên chỗ cũ. Bà hoảng sợ quá, ngay hôm sau, thuê xe xuống Tắc Sậy xin lỗi Cha.

Nhắc lại những việc Cha Trương Bửu Diệp đã thi ân, cứu giúp nhiều người mà phần đông ai cũng gọi là “phép lạ”, phải nhiều cuốn sách mới ghi chép hết được. Rất nhiều người ở hải ngoại hay trong nước, chưa có điều kiện đến thăm mộ cha, nhưng tin tưởng, khẩn cầu cha đều đã được ơn, điển hình như trường hợp Giáo Sư Nguyễn Lý Tưởng, nguyên dân biểu Quốc Hội Việt Nam Cộng Hòa đã hai lần nhờ người thân đến mộ cha xin ơn đều được cha ban như ý, và một điều rất đặc biệt là những người không phải Công Giáo nhận được nhiều ơn hơn người có đạo, và không chỉ người Việt Nam, ngay cả nhiều người Mexico cũng đã nghe danh Cha Trương Bửu Diệp, họ đến nhà sách Ðức Mẹ Hằng Cứu Giúp xin ảnh cha về thờ và rất nhiều người cũng đã được cha ban ơn...

Thanh Phong
 Các Video Các Thánh Khác:

 Hồi Ký của Nữ tu Maria Lucia Kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima

 Đức Giáo Hoàng Gioan XXIII

 Lễ Phong Thánh Cho Hai Vị Giáo Hoàng Gioan XXIII và Gioan Phaolô II

 Thánh Augustine: Trái Tim Không Nghỉ Yên

 Phim Thánh Giêrađô Majella

 Thánh Patrick - Huyền Thoại Ái Nhĩ Lan

 Truyện Cuộc Đời Cha Piô

 Phép Lạ Cha Bửu Diệp

 Cuộc Đời Thánh Inhã

 Cha Padre Pio

 Cuộc đời Thánh Đaminh

 Cuộc đời Thánh Phanxicô Assisi

 Thánh Nữ Bernadette và Lộ Đức

 Thánh Gioan Thánh Giá - LM Tiến sĩ Hội Thánh

 Thánh Phêrô tông đồ

 Thánh Giuse

 Chứng Nhân Thời Đại - TGM Romero

 Cuộc đời thánh nữ Catarina Sienna

 Thánh Martin de Porres

 Thánh Martin de Porres - Tấm Lòng Vàng

 Thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu

 Ông Thánh Bất Đắc Dĩ

 Thánh Nữ Faustina

 Thánh Nữ Rita

 Thánh Nữ Bernadette

 Cuộc Đời ĐGH Gioan Phaolô II

 Mẹ Têrêsa Calcutta

 Theo Bước Thánh Phanxicô Xaviê

 Thánh Maria Goretti Last updated: November 02, 2019  
      © 2006-2022 Cộng Đoàn Thánh Martin de Porres - Olympia, Washington USA