KINH THÁNH  
 
 
This website used Unicode
fonts.Click here to download.

Chữ Tắt

CHỮ TẮT CÁC SÁCH KINH THÁNH (Việt-Anh)

1-(Theo Nhóm Phụng vụ Các Giờ kinh)

2-(Bản dịch Lm. Nguyễn Thế Thuấn, Dòng Chúa Cứu Thế (mầu vàng)


46 Cuốn Kinh Thánh Cựu Ước

Tên Sách

Chữ tắt

Book's Names

Abbreviates

Sáng Thế Ký/Khởinguyên

St

Genesis

Gn

Xuất Hành

Xh

Exodus

Ex

Lêvi

Lv

Leviticus

Lv

Dân Số

Ds

Numbers

Nm

Ðệ Nhị Luật/Thứluật

Dnl

Deuteronomy

Dt

Giôsuê/Yoshua

Gs

Joshua

Jos

Thủ Lãnh/Thẩmphán

Tl

Judges

Jgs

Rút/Ruth

R

Ruth

Ru

Samuen 1

1Sm

1 Samuel

1Sm

Samuen 2

2Sm

2 Samuel

2Sm

Các Vua 1

1V

1 Kings

1Kgs

Các Vua 2

2V

2 Kings

2Kgs

Sử Biên 1/Kýsự

1Sb

1 Chronicles

1Chr

Sử Biên 2/Kýsự

2Sb

2 Chronicles

2Chr

Ét Ra/Ezra

Er

Ezra

Ezr

Nơkhemia/Nêhêmya

Nkm

Nehemiah

Neh

Tôbia

Tb

Tobit

Tb

Giuđitha

Gdt

Judith

Jdt

Étte/Esther

Et

Esther

Est

Macabê 1

1Mcb

1 Maccabees

1Mc

Macabê 2

2Mcb

2 Maccabees

2Mc

Gióp

G

Job

Jb

Thánh Vịnh

Tv

Psalms

Ps

Châm Ngôn/Cáchngôn

Cn

Proverbs

Prv

Giảng Viên

Gv

Ecclesiastes

Eccl

Diễm Ca/Diệuca

Dc

Songs

Sng

Khôn Ngoan

Kn

Wisdom

Wis

Huấn Ca

Hc

Sirach

Sir

Isaia/Ysaya

Is

Isaiah

Is

Giêrêmia/Yêrêmya

Gr

Jeremiah

Jer

Aica

Ac

Lamentations

Lam

Barúc

Br

Baruch

Bar

Edêkien

Ed

Ezekiel

Ez

Danien

Ðn

Daniel

Dn

Hôsê

Hs

Hosea

Hos

Giôen

Ge

Joel

Jl

Amốt

Am

Amos

Am

Ôvadia/Abdya

Ov

Obadiah

Ob

Giôna

Gn

Jonah

Jon

Mikha

Mk

Micah

Mi

Nakhum/Nahum

Nk

Nahum

Na

Khabarúc/Habacuc

Kb

Habakkuk

Hb

Xôphônia/Sôphônia

Xp

Zephania

Zep

Khácgiai/Haggai

Kg

Haggai

Hg

Ðacaria/Zacaria

Dcr

Zechariah

Zec

Malakhi/Malaki

Ml

Malachi

Mai

27 Cuốn Kinh Thánh Tân Ước

Tên Sách

Chữ tắt

Book's Names

Abbreviates

Mátthêu

Mt

Matthew

Mt

Máccô

Mc

Mark

Mk

Luca

Lc

Luke

Lk

Gioan

Ga

John

Jn

Tông Ðồ Công Vụ/CV TĐ

Cv

Acts

Acts

Rôma

Rm

Romans

Rom

1Côrinthô

1Cor

1Corinthians

1Cor

2Côrinthô

2Cor

2Corinthians

2Cor

Galata

Gl

Galatians

Gal

Êphêsô

Ep

Ephesians

Eph

Philiphê

Pl

Philipians

Phil

Colossê

Cl

Colossians

Col

1 Thessalonica

1Tx

1Thessalonians

1Thes

2 Thessalonica

2Tx

2Thessalonians

2Thes

1 Timothêu

1Tm

1Timothy

1Tm

2 Timothêu

2Tm

2Timothy

2Tm

Titô

Tt

Titus

Ti

Philêmon

Plm

Philemon

Phlm

Do thái/Hipri

Dt

Hebrews

Heb

Giacôbê/Yacôbê

Gc

James

Jas

1 Phêrô

1Pr

1Peter

1Pt

2 Phêrô

2Pr

2Peter

2Pt

1 Gioan

1Ga

1John

1Jn

2 Gioan

2Ga

2John

2Jn

3 Gioan

3Ga

3John

3Jn

Giuda

Jude

Jude

Khải Huyền/KHthánhYoan

Kh

Revelation

Rv Last updated: November 02, 2019  
      © 2006-2021 Cộng Đoàn Thánh Martin de Porres - Olympia, Washington USA