Nối Kết-Links  
 
 
This website used Unicode
fonts.Click here to download.
  Sơ lược lịch sử cộng đoàn


 1. 1976-1978

  Chủ tịch BĐH: Ông Từ Bộ Cam

  Cha linh hướng: LM quản nhiệm CĐCG Các Thánh Tử Đạo VN Seattle: Lê Quang Hiền

  Thành viên BĐH:

  - Ông Trần Thúc Chi
  - Ông Đặng Đình Hiền
  - Ông Bùi Văn Viên (ngắn hạn)

  Hoạt Động Tiêu Biểu:

  - Thành lập cộng-đoàn Thánh Martin De Porres
  - Cha xứ Saint Michael là William Treacey


 1. 1978-1980

  Chủ tịch BĐH: Ông Phạm Ngọc Văn

  Cha linh hướng: LM quản nhiệm CĐCG Các Thánh Tử Đạo VN Seattle: Phan Hữu Hậu

  Thành viên BĐH:

  - Ông Trần Văn Cẩm
  - Ông Đặng Đình Hiền

  Hoạt Động Tiêu Biểu:

  - Thành lập ca đoàn “Olympia” năm 1980.
  - Sáng lập viên/ca trưởng tiên khởi Nguyễn Thành Phương.


 1. 1981-1985

  Chủ tịch BĐH: Ông Trần Văn Cẩm

  Thành viên BĐH:

  Bà Từ Bộ Cam & Ông Đặng Đình Hiền giúp trong vài năm đầu . Những năm sau không có BĐH

  Hoạt Động Tiêu Biểu:

  Sau khi ông chủ tịch Văn rời Olympia, ông Cẩm thay thế cho đến hết nhiệm kỳ. Sau đó không có ai đứng ra tổ chức bầu cử BĐH chính thức Ô Cẩm tiếp tục phụ trách mượn nhà thờ, mời cha và gọi giáo dân đi lễ trong giai đoạn này


 1. 1986-1987

  Chủ tịch BĐH: Ông Trần Hữu Tác

  Thành viên BĐH:

  - Ông Trần Xuân Sáng
  - Ông Nguyễn Thành Phương
  - Ông Hoàng Minh Long
  - Ông Trần Văn Cẩm

  Hoạt Động Tiêu Biểu:

  Thành lập và điều hành trường Việt Ngữ Hùng Vương:
  - Ô Tác: TB điều hành
  - Ô Sáng: TB giảng huấn
  - Ô Phương: TB văn nghệ/Phối hợp viên giửa trường Việt Ngữ và Saint Michael.
  BĐH đựợc sự cộng tác của các nồng nhiệt của các cựu giáo chức và những người nhiệt tâm trong cộng đồng .


 1. 1988-1989

  Chủ tịch BĐH: Ông Trần Ngọc Minh

  Thành viên BĐH:

  - Ông Nguyễn Thành Phương
  - Ông Huỳnh Quốc Phúc
  - Ông Trần Văn Cẩm
  - Ông Trần Xuân Sáng
  - Ông Từ Bộ Cam (cố vấn)

  Hoạt Động Tiêu Biểu:

  - BĐH góp công làm công tác xây dựng nhà thờ CTTĐVN Seattle .
  - Ông Tác và ông Sáng mãn nhiệm BĐH và trường Việt Ngữ.
  - Ông Nguyễn Thành Phương tiếp tục hợp tác điều hành trường Hùng Vương (cùng với ông Huỳnh Ngọc Ẩn) .
  - Sau niên học này cộng đoàn bàn giao trường Việt Ngữ lại cho một ban điều hành độc lập trong cộng đồng .


 1. 1989-1991

  Chủ tịch BĐH: Ông Vũ Anh Tuấn

  Cha linh hướng: LM QN CĐCGCTTĐVN Seattle: Trần Đức Phương

  Thành viên BĐH:

  - Ông Nguyễn Thành Phương
  - Ông Đặng Đình Hiền
  - Bà Ngô Lang Thư
  - Bà Từ Bộ Cam
  - Ông Huỳnh Quốc Phúc
  - Ông Vũ Văn Vang

  Hoạt Động Tiêu Biểu:

  - Gây quỹ Lakefair, tạo một ngân quỹ dồi dào cho cộng đoàn .
  - Tổ chức chào mừng những H.O. mới qua Mỹ
  - Gây qũy giúp thuyền nhân Việt Nam tại Palawan, Phillipines
  - Cha Nguyễn Sơn Miên hoặc cha Trần Đức Phương xuống làm lễ cho cộng đoàn khoảng 2 tháng một lần .


 1. 1991-1993

  Chủ tịch BĐH: Ông Nguyễn Thành Chiêu

  Thành viên BĐH:

  - Ông Nguyễn Xuân Thái
  - Ông Huỳnh Viết Phương (thủ quỹ)

  Hoạt Động Tiêu Biểu:

  Ca trưởng kế vị Nguyễn Xuân Thái đặt tên ca đoàn là “Avê Maria” .


 1. 1993-1995

  Chủ tịch BĐH: Ông Hoàng Côi

  Thành viên BĐH:

  - Ông Nguyễn Xuân Thái
  - Ông Nguyễn Thành Chiêu
  - Bà Đặng Đình Hiếu (xã hội)
  - Ông Hồ Minh Hiếu (thư ký kiêm thủ quỹ)

  Hoạt Động Tiêu Biểu:

  LM Nguyễn Anh Tuấn về Chehalis và bắt đầu là cha linh hướng cộng đoàn từ năm 1995.


 1. 1995-1997

  Chủ tịch BĐH: Ông Vũ Anh Tuấn

  Thành viên BĐH:

  - Ông Nguyễn Thành Phương (PCT/kiêm ca trưởng)
  - Bà Nguyễn Thị Liêm (Xã Hội)
  - Ông Bùi Xuân Hữu
  - Ông Đỗ Bá Hạnh
  - Ông Đặng Đình Hiếu
  - Ông Nguyễn Trung Thành
  - Ông Vũ Văn Vang (Phụng Vụ)
  - Ông Từ Bộ Cam (cố vấn)
  - Ông Hoàng Đình Ngọc (cố vấn)

  Hoạt Động Tiêu Biểu:

  - Soạn thảo và ấn hành nội quy
  - Soạn thảo và ấn hành tập sách “Tuần cửu nhật thánh Martin De Porres”
  - Mua 300 cuốn sách Hát Cộng Đồng
  - Liên kết với các Cộng Đồng Tacoma, Auburn
  - Hát Liên Tôn
  - Mua tượng Thánh Martin De Porres
  - Mua dụng cụ âm thanh
  - Nộp đơn xin thành lập Non-profit organization cho cộng đoàn


 1. 1997-1999

  Chủ tịch BĐH: Ông Nguyễn Thành Phương

  Thành viên BĐH:

  - Bà Dương Thị Khánh Hòa (TB Phụng vụ)
  - Ông Huỳnh Quốc Phúc (thủ quỹ)
  - Ông Nguyễn Xuân Thái (ca trưởng)
  - Bà Nguyễn Thị Diệu (tài chánh)
  - Ông Đặng Đình Hiền (kiểm soát)
  - Bà Nguyễn Ngọc Liêm (xã hội)
  - Bà Nguyễn Thy Mai (xã hội)
  - Ông Từ Bộ Cam (cố vấn)
  - Ông Vũ Anh Tuấn (cố vấn)
  - Ông Hoàng Đình Ngọc (cố vấn)

  Hoạt Động Tiêu Biểu:

  - Cha Jim Lee về làm chánh xứ Saint Michael tháng 7/1997 (thay thế cha Michael Ryan)
  - Thành lập giáo xứ kết nghĩa Saint Michael-Ngọc Đồng
  - Bổ túc và hoàn tất hồ sơ xin thành lập Non-profit organization cho cộng đoàn .
  - Được IRS chính thức chấp thuận là 1 tax exempt organization.


 1. 1999-2002

  Chủ tịch BĐH: Ông Nguyễn Xuân Phiệt

  Cha linh hướng: Cha LH Nguyễn Anh Tuấn

  Thành viên BĐH:

  - Ông Huỳnh Viết Phương (PCT ngoại vụ)
  - Ông Nguyễn Văn Thay (PCT nội vụ)
  - Bà Nguyễn Ngọc Liêm (xã hội)
  - Bà Nguyễn Thy Mai (thủ quỹ)
  - Bà Nguyễn Thị Diệu (tài chánh)
  - Ông Hoàng Phi Khanh (thư ký)
  - Ông Từ Bộ Cam (cố vấn)
  - Ông Vũ Anh Tuấn (cố vấn)
  - Ông Nguyễn Thành Phương (cố vấn kiêm ca trưởng CĐ Avê Maria)

  Hoạt Động Tiêu Biểu:

  - Nhiệm kỳ bắt đầu 3 năm .
  - Thành lập Ca Đoàn Nữ Vương Hòa Bình
  - Ông Huỳnh Viết Phương là đồng chủ tịch trong ủy ban giáo xứ kết nghĩa của Saint Michael (Sister Parish Committee’s co-chair) từ 1999-2005.


 1. 2003-2005 (1/2003-12/2005)

  Chủ tịch BĐH: Ông Huỳnh Quốc Phúc

  Thành viên BĐH:

  - Bà Dương Thị Khánh Hòa (Phụng vụ)
  - Bà Nguyễn Hồng (Thư ký)
  - Bà Nguyễn Ngọc Liêm (xã hội)
  - Bà Nguyễn Thy Mai (thủ quỹ)
  - Bà Nguyễn Thị Diệu (tài chánh)
  - Ông Lê Hữu Mẫn (kiẻm soát)
  - Ông Hoàng Phi Khanh (PCT ngoại vụ)
  - Ông Nguyễn Xuân Thái (ca trưởng)
  - Ông Nguyễn Thành Phương (cố vấn)
  - Ông Vũ Anh Tuấn (cố vấn)
  - Ông Huỳnh Viết Phương (cố vấn)

  Hoạt Động Tiêu Biểu:

  - Cha Nguyễn Văn Thân, Giáo Xứ Ngọc Đồng, từ Việt Nam đến thăm viếng Giáo Xứ Kết Nghĩa Saint Michael và Cộng Đoàn Thánh Martin trong tháng 6 năm 2005.
  - Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Emmanuel được thành lập và ra mắt ngày 3/8/2003. Đoàn trưởng Nguyễn Văn Tịnh
  - Ông Nguyễn Thành Phương tham gia vào Pastoral Council của Saint Michael , đại diện cho cộng đoàn (2002-2004).
  - Cađoàn Avê Maria kỷ niệm 25 năm thành lập trong thánh lễ ngày 4/12/2005. Các cha đồng tế Nguyễn Anh Tuấn, Jim Lee, Bùi Quang Tuấn (Cali), Paul Weckert (Saint Martin).


 1. 2006-2008 (1/2006-12/2008)

  Chủ tịch BĐH: Ông Nguyễn Thành Chiêu

  Cha linh hướng: Cha LH Nguyễn Anh Tuấn mãn nhiệm tháng 7/2006; Cha Trần Đức Phương bắt đầu tháng 8/2006

  Thành viên BĐH:

  - Bà Nguyễn Thanh Hải (thư ký)
  - Ông Lê Hữu Mẫn (thủ quỹ)
  - Bà Nguyễn Tuyết Xuân (xã hội)
  - Bà Nguyễn Thy Mai (báo chí)
  - Bà Trần Thị Mỹ Dung (phụng vụ)
  - Ông Nguyễn Thành Phương (cố vấn kiêm ca trưởng CĐ Avê Maria)
  - Ông Huỳnh Quốc Phúc (cố vấn)

  Hoạt Động Tiêu Biểu:

  - Thành lập website “cdmartin.org” (webmaster Hồ Minh Hiếu)
  - Ra mắt tờ thông tin “Đồng Hành”
  - Phân phối tờ Phúc âm & bài đọc bằng tiếng Việt hằng tuần trong các thánh lễ Mỹ .
  - Chị Thy Mai, chị Vinh và anh Hoàng Long Minh tham gia vào ủy ban giáo xứ kết nghĩa của Saint Michael (Sister Parish Committee)

  (*) Bầu cữ được tổ chức vào tháng 11/2005 trong thánh lễ bổn mạng và nhiệm kỳ bắt đầu vào tháng 1/2006


 1. 2009-2011 (1/2009-12/2011)

  Chủ tịch HĐMV: Ông Dominic Nguyễn Văn Tịnh

  Cha tuyên úy: Cha Anphong Trần Đức Phương

  Thành viên BĐH:

  - Ông Giuse Nguyễn Tuyến Thomas (Phó Chủ Tịch)
  - Ông Raphael Lưu Hiền Đức (Thư Ký/Thông Tin)
  - Bà Maria Nguyễn Thanh Hương Angela (Phụng Vụ)
  - Bà Maria Nguyễn Thị Diệu (Xã Hội)
  - Bà Maria Madalena Nguyễn Thị Sang (Thủ Quỹ)
  - Bà Lucia Lê Diễm Trang (Tài Chánh)

  Hoạt Động Tiêu Biểu:

  - Nhóm Thư Viện Đức Tin Olympia được thành lập ngày 25/4/2009 với mục đích: Truyền bá Tin Mừng của Chúa Giêsu, những Thông điệp của Đức Mẹ Maria, Hạnh các Thánh & sách tu đức Công Giáo... Trưởng nhóm là Anh Nguyễn Quốc Đông.
  - Tượng đài Đức Mẹ La Vang được đóng góp xây dựng bởi Cộng Đoàn CGVN Thánh Martin De Porres Olympia trong nhà thờ St. Michael Westside Olympia & đã được làm phép khánh thành ngày 15/8/2010 bởi cha Jim Lee chính xứ nhà thờ St. Michael.
  - Bàn giao tài chính của Cộng đoàn & chính thức hội nhập sinh hoạt chung với giáo xứ St. Michael Olympia từ ngày 1 tháng 7 năm 2011.

  (*) Bầu cữ được tổ chức vào tháng 11/2008 trong thánh lễ bổn mạng và nhiệm kỳ bắt đầu vào tháng 1/2009


 1. 2012-2014 (1/2012-6/2014)

  Linh Mục Linh Hướng:
  - Cha Phêrô Nguyễn Công Đức (1/2012 - 6/2013)
  - Cha Đa Minh Nguyễn Anh Tuấn (từ tháng 7/2013)
  >> Sr. Cecilia Vũ Nga (từ tháng 9/2013)

  Thành viên BMV:

  - Bà Lê Diễm Trang
  - Bà Nguyễn Thị Diệu
  - Bà Nguyễn Bảo Hòa
  - Bà Nguyễn Thị Sang
  - Bà Trần Thị Mỹ Dung

  (*) Tất cả thành viên phải do Cha xứ lựa chọn, nhiệm kỳ là 3 năm.


 1. 2014-2017 (7/2014-7/2017)

  Linh Mục Linh Hướng:
  - Cha Đa Minh Nguyễn Anh Tuấn
  >> Sr. Cecilia Vũ Nga

  Thành viên BMV:

  - Maria Nguyễn Thị Thanh Hải (Trưởng Ban)
  - Giuse Nguyễn Xuân Tuyến (Nội Vụ / Phụng Vụ)
  - Lucia Lê DiễmTrang (Tài Chánh)
  - Maria Huỳnh Chi (Ngoại Vụ / Bác Ái và Xã Hội)
  - Anna Lang Thùy Loan (Ngoại Vụ / Bác Ái và Xã Hội)

  (*) Tất cả thành viên phải do Cha xứ lựa chọn, nhiệm kỳ là 3 năm.


 1. 2017-2020 (7/2017-7/2020)

  Linh Mục Linh Hướng:
  - Cha Đa Minh Nguyễn Anh Tuấn
  >> Sr. Hương Vũ

  Thành viên BMV:

  - Hương Nguyễn: Trưởng Ban / Phụng Vụ
  - Diệu Nguyễn: Nội Vụ
  - Kim Anh Nguyễn: Ngoại Vụ
  - Thủy Nguyễn: Thư Ký
  - Hiền Giang: Tài Chánh

  (*) Tất cả thành viên phải do Cha xứ lựa chọn, nhiệm kỳ là 3 năm.
 Last updated: November 02, 2019  
      © 2006-2022 Cộng Đoàn Thánh Martin de Porres - Olympia, Washington USA