Nối Kết-Links  
 
 
This website used Unicode
fonts.Click here to download.
  BAN MỤC VỤ

Cộng Đoàn Thánh Martin De Porres sinh họat tại Giáo Xứ Saint Michael. Cộng đoàn hiệp thông cùng dâng thánh lễ vào Chúa Nhật thứ 2 hàng tháng, lúc 1 giờ 30 trưa tại nhà thờ St. Michael (West side chapel), 1835 Overhulse Rd NW, Olympia, WA 98502.

Địa chỉ liên lạc của Ban Mục Vụ Cộng Đoàn Thánh Martin De Porres Olympia:

E-mail: cdthanhmartin@gmail.com

   Các số điện thoại liện lạc:
 • Bí tích xức dầu khẩn cấp:
  - Cha Jim Lee (360) 754-4667
 • Cha Linh Hướng Đa Minh Nguyễn Anh Tuấn (253) 882-9943
 • Sr. Hương Vũ (253) 973-8758
 • Mục vụ (hôn nhân, tang chế, giáo lý, rửa tội):
  - Tiếng Việt: (360) 866-3751
  - Tiếng Anh: (360) 754-4667 ext. 119
 • Xin lễ, xin đọc kinh cầu nguyện, liên lạc Ban Mục Vụ trước và sau thánh lễ tiếng Việt tại cuối nhà thờ.
 • Các đoàn thể, cộng đoàn muốn đăng bài viết, thông báo trên bản tin Đồng Hành, xin liên lạc trước ngày 20 trong tháng.

Linh Mục Chính Xứ: Cha Jim Lee
Linh Mục Linh Hướng: Cha Đa Minh Nguyễn Anh Tuấn

Ban Mục Vụ nhiệm kỳ 2017-2020:

 • Trưởng Ban / Phụng Vụ: Hương Nguyễn

 • Nội Vụ: Diệu Nguyễn

 • Ngoại Vụ: Kim Anh Nguyễn

 • Thư Ký: Thủy Nguyễn

 • Tài Chánh: Hiền Giang Last updated: November 02, 2019  
      © 2006-2022 Cộng Đoàn Thánh Martin de Porres - Olympia, Washington USA