Nối Kết-Links  
 
 
This website used Unicode
fonts.Click here to download.
  BAN MỤC VỤ

Cộng Đoàn Thánh Martin De Porres sinh họat tại Giáo Xứ Saint Michael. Cộng đoàn hiệp thông cùng dâng thánh lễ vào Chúa Nhật thứ 2 hàng tháng, lúc 1 giờ 30 trưa tại nhà thờ St. Michael (West side chapel), 1835 Overhulse Rd NW, Olympia, WA 98502.

Địa chỉ liên lạc của Ban Mục Vụ Cộng Đoàn Thánh Martin De Porres Olympia:

E-mail: cdthanhmartin@gmail.com

   Các số điện thoại liện lạc:
 • Bí tích xức dầu khẩn cấp:
  - Cha Jim Lee (360) 754-4667
 • Cha Linh Hướng Đa Minh Nguyễn Anh Tuấn (253) 882-9943
 • Sr. Cecilia Vũ Nga (253) 973-8758
 • Mục vụ (hôn nhân, tang chế, giáo lý, rửa tội):
  - Tiếng Việt: (360) 866-3751
  - Tiếng Anh: (360) 754-4667 ext. 119
 • Xin lễ, xin đọc kinh cầu nguyện, liên lạc Ban Mục Vụ trước và sau thánh lễ tiếng Việt tại cuối nhà thờ.
 • Các đoàn thể, cộng đoàn muốn đăng bài viết, thông báo trên bản tin Đồng Hành, xin liên lạc trước ngày 20 trong tháng.

Linh Mục Chính Xứ: Cha Jim Lee
Linh Mục Linh Hướng: Cha Đa Minh Nguyễn Anh Tuấn

Ban Mục Vụ nhiệm kỳ 2014-2017:

 • Trưởng Ban: Maria Nguyễn Thị Thanh Hải

 • Phụ Trách Phụng Vụ / Nội Vụ: Giuse Nguyễn Xuân Tuyến

 • Phụ Trách Tài Chánh: Lucia Lê DiễmTrang

 • Phụ Trách Ngoại Vụ / Bác Ái và Xã Hội:

  - Maria Huỳnh Chi
  - Anna Lang Thùy Loan Last updated: July 09, 2014  
      © 2006-2017 Cộng Đoàn Thánh Martin de Porres - Olympia, Washington USA