Nối Kết-Links  
 
 
This website used Unicode
fonts.Click here to download.

  

Audio Các Bài Giảng của LM Tôma Hà Quốc Dũng, CSsR
Mc 8:11-13 - Niềm tin nơi Chúa
Mc 9:14-29- Chúa chữa lành
Mc 10:17-27 - Chúa là gia nghiệp
Mc 12-1-12- Kẻ giết Chúa
Mt 25-31-46- Chúa trong người nghèo
Lc 6:36-38
Lc 4:24-30
Ga 4:43-54 - Faith
Ga 8:1-11 - Sins
Ga 12:1-11 Tri ân tình Chúa
Ga 8:1-8 Yêu
Ga 14:21-26 Yêu và giữ lời Chúa
Ga 15-26-16:4a Thầy ban Thánh Thần
Ga 16:29-33 Được Chúa hay mất Chúa
Mt 5:38-42 Tinh Thần của Chúa
Mt 7:1-5 Chúa Thương Xót
Audio - Mt 10:34-11:1 Tin theo Thay
Lc 1:139-56- Đức Mẹ Hồn xác lên trời
Mt 23:13-22 Đức Maria Nữ Vương
Lc 6:6-11 Mắt thương xót - Cha Tôma Hà Quốc Dũng, CSsR
Lc 7:1-10 Thánh ý Chúa
Lc 9:46-50 Người cao trọng
Lc 10:25-37 Yêu anh em
Lc 13:10-17 Ngay Sabbath
Lc 14:12-14 Ngheo kho
Mt 8:5-11 Long tin
Chiên Thiên Chúa
Uy quyền của Thiên Chúa
Thánh Antôn Viện Phụ
Hảy yêu mến nhau
Hồng Ân Chúa Ban
Người Lớn Nhất
Cầu Nguyện
Sám Hối
Sám Hối 2
Tình Yêu Biến Đổi
Giuđa Phản Bội
Chua Song Lai
Suy Ton Long Chua Sot Ky12
 Last updated: November 02, 2019  
      © 2006-2020 Cộng Đoàn Thánh Martin de Porres - Olympia, Washington USA