Nối Kết-Links  
 
 
This website used Unicode
fonts.Click here to download.

  

Audio Các Bài Giảng của LM Giuse Lê Trọng Hùng, CSsR
Mt 9:35-10:1,5a,6-8 - Ơn Gọi Nào Tốt Nhất ?
Lc 18:1-8 - Cầu Nguyện Để Làm Gì !
Lc 16:9-16 - Tôi Chúa Hay Tôi Tiền
Lc 6,17:20-26 - Hạnh Phúc Đầu Năm
Mc 9:2-13 - Thiên Chúa Đẹp Lắm Bạn Ơi
Mt 6:25-34 - Hãy Tìm Chúa Bạn Sẽ Giàu
Mt 7:21-27 -Phúc Cho Ai Sống Lời Chúa
Mt 4:1-11- Có Cám Dỗ Mới Nên Thánh
Lc 2:41-51 Thánh Giuse Người Cha Công Chính
Lc 15:1-3, 11-32 Hãy Trỡ Về Với Chúa - Cha Ta
Lc 18:9-14 Hãy Nhìn Nhận Tội Mình
Ga 12:24-26 Cùng Chết Cùng Sống với Chúa Kitô
Ga 11:45-56 Hãy Tìm Phúc Lộc Nước Trời
Lc 24:1-12 Chúa Đã Sống Lại
Mc 16:9-15 Niềm Tin Tìm Được Sự Sống
Ga 6:16-21 Có Chúa Đừng Sợ
Ga 10:1-10 Vị Mục Tử Nhân Lành
Ga 11:45-56 Hãy Tìm Quyền Lợi Nước Trới
Ga 20:24-29 Sống Với Niềm Tin
Ga 21:20-25 Tháng Thánh Tâm Chúa
Mt 8:5-17 Mẹ Hằng Cứu Giúp
Lc 5:1-11 Hãy Theo Thầy Sống Thánh
Mt 10:24-33 Sống Làm Chứng Trong Ơn Gọi
Mt 14:22-33 Đừng Sợ Khi Có Chúa
Mt 15:21-28 Tình Yêu Dẫn Đến Niềm Tin
Mt 9:35-10:1,5a,6-8 - Ơn Gọi Nào Tốt Nhất ?
Mt 16:13-20 Chứng Nhân Cuộc Sống - Cha Giuse Lê Trọng Hùng, CSsR
Mẹ Lên Trời - Cha Giuse Lê Trọng Hùng, CSsR
Lc 6:1-5 Chúa Tể Con Người - Cha Giuse Lê Trọng Hùng, CSsR
Lc 6:43-49 Sống Tốt Kết Qủa Tốt
Lc 8:4-15 Mãnh Đất Tốt
Nhờ Mẹ Con Nên Thánh
Tháng Mân Côi
Nghe Chúa chưa
Lc 11:27-28 Lắng Nghe Tiếng Chúa
Lc 13:1-9 Lòng Sám hối
Lc 14:1,7-14 Sống Đời Khiêm Hạ
Lc 16:9-16 Tôi Chúa Hay Tôi Tiền
Lc 18:1-8 Cầu Nguyện Đễ Làm Gì
Lc 20:27-40 Hãy Dâng Mình Cho Mẹ Maria
Lc 21:34-36 Tĩnh Thức Và Cầu Nguyện
Mt 1:1-17 Loi Xin Vang Noi Me
 Last updated: November 02, 2019  
      © 2006-2020 Cộng Đoàn Thánh Martin de Porres - Olympia, Washington USA