Nối Kết-Links  
 
 
This website used Unicode
fonts.Click here to download.

  

Audio Các Bài Giảng của Đức Ông Hoàng Minh Thắng


Nguyên giáo sư Thánh Kinh Học Viện ”Regina Mundi” trực thuộc Đại Học Giáo Hoàng Gregoriana, Học viện “Mater Ecclesiae”,

Giáo lý viên truyền giáo quốc tế, và Phân khoa Truyền Giáo của Đại Học Giáo Hoàng Urbaniana Roma (1991-2011)

Các Nền Tảng Tín Điều Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời Trong Lịch Sử Giáo Hội - Linh Tiến Khải và Mai Anh Trình Bày
Thánh Mẫu Học 1
Thánh Mẫu Học 2
Thánh Mẫu Học 3
Thánh Mẫu Học 4
Thánh Mẫu Học 5
Thánh Mẫu Học 6
Thánh Mẫu Học 7
Thánh Mẫu Học 8
Thánh Mẫu Học 9
Thánh Mẫu Học 10
Thánh Mẫu Học 11
Thánh Mẫu Học 12
Thánh Mẫu Học 13
Thánh Mẫu Học 14
Thánh Mẫu Học 15
Thánh Mẫu Học 16
Thánh Mẫu Học 17
Thánh Mẫu Học 18
Thánh Mẫu Học 19
Thánh Mẫu Học 20
Thánh Mẫu Học 21
Thánh Mẫu Học 22
Thánh Mẫu Học 23
Thánh Mẫu Học 24
Thánh Mẫu Học 25
Thánh Mẫu Học 26
Thánh Mẫu Học 27
Thánh Mẫu Học 28
Thánh Mẫu Học 29
Thánh Mẫu Học 30
Thánh Mẫu Học 31
Thánh Mẫu Học 32
Thánh Mẫu Học 33
Thánh Mẫu Học 34
Thánh Mẫu Học 35
Thánh Mẫu Học 36
Thánh Mẫu Học 37
Thánh Mẫu Học 38
Thánh Mẫu Học 39
Thánh Mẫu Học 40
Thánh Mẫu Học 41
Thánh Mẫu Học 42
Thánh Mẫu Học 43
Thánh Mẫu Học 44
Thánh Mẫu Học 45
Thánh Mẫu Học 46
Thánh Mẫu Học 47
Thánh Mẫu Học 48
Thánh Mẫu Học 49
Thánh Mẫu Học 50
Thánh Mẫu Học 51
Thánh Mẫu Học 52
Thánh Mẫu Học 53
Thánh Mẫu Học 54
Thánh Mẫu Học 55
Thánh Mẫu Học 56
Thánh Mẫu Học 57
Thánh Mẫu Học 58
Thánh Mẫu Học 59
Thánh Mẫu Học 60

Các bài thánh mẫu học này đã được phát trong mục ”Mẹ Maria” của chương trình Việt Ngữ đài phát thanh Vaticăng từ năm 2006, và trong mục ”Thánh Mẫu Học” của chương trình Việt Ngữ đài phát thanh Chân Lý Á châu (Veritas Manila) từ năm 2008.

Chúng được soạn theo các đề tài của cuốn ”Tân Từ Điển Thánh Mẫu Học”, do hai soạn giả Stefano De Fiores và Salvatore Meo, thuộc Phân khoa thần học của Học viện Marianum ở Roma phối hợp với sự cộng tác của 63 thần học gia và chuyên viên thánh mẫu học Italia và Âu châu. Đức Maria là thụ tạo toàn vẹn nhất của gia đình nhân loại và là chi thể ưu việt nhất trong Thân Mình mầu nhiệm của Chúa Kitô là Giáo Hội. Sau Đức Giêsu, Mẹ là mẫu người như Thiên Chúa đã tạo dựng thời khai nguyên vũ trụ, khi loài người chưa phạm tội kiêu căng bất tuân lệnh Thiên Chúa.

Học biết về Mẹ sẽ giúp chúng ta hiểu vai trò quan trọng của Mẹ trong chương trình tình yêu cứu rỗi, noi gương Mẹ luôn biết thưa lên hai tiếng ”Xin vâng” với Thiên Chúa và sẵn sàng cộng tác với Chúa để loan báo Tin Mừng cứu độ và dẫn đưa mọi người về với Chúa.

Roma 26-8-2012
Linh Mục Giuse Hoàng Minh Thắng

 Last updated: November 02, 2019  
      © 2006-2022 Cộng Đoàn Thánh Martin de Porres - Olympia, Washington USA