Nối Kết-Links  
 
 
This website used Unicode
fonts.Click here to download.

  

Audio Book Qua Cơn Bão Dữ


1. Lời Nói Đầu
2. Chương I -Đời Sống Của Gia Đình Kim Hà Và Cuộc Vượt Biên Lần Thứ Nhất – (Phần 1),
3 .Chương I -Đời Sống Của Gia Đình Kim Hà Và Cuộc Vượt Biên Lần Thứ Nhất – (Phần 2)
4. Chương II -Chuẩn Bị Cho Lần Ra Đi Thứ Hai (Phần 1),
5. Chương II -Chuẩn Bị Cho Lần Ra Đi Thứ Hai (Phần 2)
6. Chương III -Ngày Thứ Nhất
7. Chương III -Ngày Thứ Hai - Phần 1
8. Chương III -Ngày Thứ Hai - Phần 2
9. Chương III -Ngày Thứ Hai - Phần 3
10. Chương III -Ngày Thứ Ba
11. Chương III -Ngày Thứ Bốn
12. Chương III -Ngày Thứ Năm
13. Chương III -Ngày Thứ Sáu, Bảy Và Tám
14. Chương III -Ngày Thứ Chín
15. Chương III -Ngày Thứ Mười
16. Chương III -Ngày Thứ Mười Một
17. Chương III -Ngày Thứ Mười Hai
18. Chương III -Ngày Thứ Mười Ba - Phần 1
19. Chương III -Ngày Thứ Mười Ba - Phần 2
20. Chương III -Ngày Thứ Mười Bốn - Phần 1
21. Chương III -Ngày Thứ Mười Bốn - Phần 2
22. Chương III -Ngày Thứ Mười Năm - Phần 1
23. Chương III -Ngày Thứ Mười Năm - Phần 2
24. Chương IV -Đồn Para, Làng Polpot, Địa Ngục Trần Gian Của Người Tị Nạn Đường Bộ
25. Chương V -Trại Tị Nạn Non Chan, Trại Số Một - Phần 1
26. Chương V -Trại Tị Nạn Non Chan, Trại Số Một - Phần 2
27. Chương V -Trại Tị Nạn Non Chan, Trại Số Một - Phần 3
28. Chương VI -Trại Tị Nạn Non Chan, Trại Số Hai - Phần 1
29. Chương VI -Trại Tị Nạn Non Chan, Trại Số Hai - Phần 2
30. Chương VI -Trại Tị Nạn Non Chan, Trại Số Hai - Phần 3
31. Chương VII -Trại Tị Nạn Non Chan, Trại Số Ba
32. Chương VIII -Sự Thành Lập Trại
33. Chương VIII -Những Ân Nhân Của Người Tị Nạn, Hội Hồng Thập Tự Quốc Tế (HTTQT)
34. Chương VIII -Nạn Thiếu Thốn Các Nhu Cầu Cần Yếu - Phần 1
35. Chương VIII -Nạn Thiếu Thốn Các Nhu Cầu Cần Yếu - Phần 2
36. Chương VIII -Về Thực Phẩm
37. Chương VIII -Những Tệ Nạn
38. Chương IX
39. Chương X & XI --- (Hết)
 Last updated: November 02, 2019  
      © 2006-2022 Cộng Đoàn Thánh Martin de Porres - Olympia, Washington USA